www.zibos.it είναι ένα site της

WINCENZO & PARTNERS S.R.L.
VIA LAZZARONI Giuseppina 4
20124 MILANO (MI), Ιταλία
IT09176670967
ΡΕΑ: MI2073935τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης σας
** Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να μεταπωλήσει το προϊόν μας σε απευθείας σύνδεση. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να ενώσουν τις DROPSHIPPING έργο μας κάνοντας ρητή αίτηση και την υπογραφή της σύμβασης.

1.ACCETTAZIONE. Η προκαταρκτική αποδοχή από τον Προμηθευτή της τάξης που συνδέονται με αυτές τις συνθήκες, ή την αποστολή του προϊόντος, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί συγκατάθεση του Προμηθευτή σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ίδια την παραγγελία σελίδες. Κανένας άλλος όρος μπορεί να εμφανιστεί σε προσφορές, τιμές, δηλώσεις, επιβεβαιώσεις και των τιμολογίων που λαμβάνονται από τον Προμηθευτή σε καμία περίπτωση να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε όρο αυτών των συνθηκών, όλες τις εντολές του Αγοραστή θα διέπεται από τους παρόντες όρους, είτε αν αυτά είναι συνδεδεμένα η σειρά είναι ότι υπάρχει ειδική αναφορά ή όχι. Ελλείψει πληρωμής (Transfer / PayPal), η σειρά θα διαγραφεί μετά από 15 ημέρες από το γραφείο.


2.QUALITA ». Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπηρεσίες / έργων / προμηθειών που καλύπτονται από την παρούσα εντολή αγοράς με τη μέγιστη προσοχή και επιδεξιότητα. Τα εντάλματα Προμηθευτής που παρήχθησαν τα εμπορεύματα / εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και / ή τις τελευταίες διαδικασίες βιομηχανικό πρότυπο και χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Ο Προμηθευτής εξασφαλίζει επίσης ότι το σύνολο της προσφοράς / παροχή υπηρεσιών είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα? πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας? είναι τα συναλλακτικά ήθη, τη σωστή επισήμανση, κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην εντολή ή παρέχονται σε τεχνικά έγγραφα στα οποία η εντολή αφορά (σχέδια, προδιαγραφές, τεχνικές προδιαγραφές / πρότυπα, κλπ) .

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εγγράφως λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προϊόντος, η προμήθεια καλύπτεται από την εγγύηση από τον Προμηθευτή για μέγιστο χρονικό διάστημα 365 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στα κανονικά σχετικά αναγνωρίσιμα ελαττώματα, ή από την ανακάλυψη του ελαττώματος, προκειμένου να κρυφά ελαττώματα. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κρυφά ελαττώματα ελαττώματα τελικά ανακάλυψε κατά την αποσυσκευασία. Ο Αγοραστής ενημερώνει τον Προμηθευτή το ελάττωμα εντός 60 ημερών από την ανακάλυψη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα των εμπορευμάτων εντός αυτής της περιόδου, ο Προμηθευτής θα παρέχει αμέσως για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ίδιου με δικά τους έξοδα και σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς.
Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχεται πρέπει να υπόκεινται σε μεταφέρει στους πελάτες του Αγοραστή, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναγνωρίσει την εγγύηση που ισχύει ανάλογα και με την επιφύλαξη της σύμβασης μεταπώλησης στη θέση του τόσο για τον αγοραστή και τους τελικούς πελάτες της ίδιο.

3.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σύμφωνα με τα άρθρα. 64 επ του νομοθετικού διατάγματος 206/05:. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει για τους αγοραστές, χωρίς ΦΠΑ και δεν αγοράζουν ένα επαγγελματικό σκοπό, χωρίς καμία εξήγηση και χωρίς εφαρμογές ποινή.
Οι πελάτες που επιθυμούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα θα πρέπει, εντός 15 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, παρακαλώ πηγαίνετε στο "Επικοινωνία", συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και στείλτε το συμπληρωμένο έντυπο. Ο πελάτης δεν έχει την πρόθεση να παράσχει εξηγήσεις σχετικά με το λόγο της επιστροφής. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ένα συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, δηλώνοντας την πρόθεση να επικαλεστεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα "Shop πληροφορίες" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής, ο χρήστης μπορεί σε καμία περίπτωση να στείλετε ένα email στο info@zibos.it~~V.

4.TERMINI ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Ο Αγοραστής θα καταβάλλει το τιμολόγιο εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στο μπροστινό μέρος της τάξης. Το τιμολόγιο που αποστέλλεται στον αγοραστή, θα πρέπει να διορθωθεί και να φέρει τον αριθμό της παραγγελίας, τον αριθμό προϊόντος, πλήρη περιγραφή του προϊόντος, τις ποσότητες και κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται από τον Αγοραστή ή προγραμματίζεται στο πλαίσιο του νόμου. Για τον έμπορο λιανικής, μέχρι του ποσού των συνολικών της max € 800,00 Παραγγελία αγοραστής μπορεί να επιλέξει να πληρώσει COD (μετρητά κατά την παράδοση). Αν ο Αγοραστής, για οποιονδήποτε λόγο, να αρνηθεί την εκφόρτωση των εμπορευμάτων, θα χρεωθείτε τα έξοδα προετοιμασίας, την παράδοση και την επιστροφή του ίδιου να καταθέσετε. Με την αποδοχή αυτών των όρων, ο αγοραστής αποδέχεται το φορτίο και pagamentio από αυτές τις πιθανές δαπάνες.

5.CONSEGNA Η ευθύνη για την παράδοση αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή μόνο με την τακτική εξαγοράστηκε από αυτό, πιστοποιείται με την υπογραφή του δελτίου παράδοσης, τις εγκαταστάσεις του Αγοραστή ή, επικουρικώς, σε διαφορετικά μέρη συμφώνησαν να γραφής. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας στον τόπο προορισμού που αναγράφεται στο παράρτημα ή στο μπροστινό μέρος αυτής της σελίδας, που διαμένουν στο υποχρέωση του Προμηθευτή να γίνουν ορισμένες εκ των προτέρων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Αγοραστή.

6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ». Τα εντάλματα Προμηθευτής ότι τα εμπορεύματα που πρέπει να παρέχονται είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας μεταφοράς, είναι πλήρως λειτουργικό, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης για την ασφάλεια.

7.TRATTAMENTO ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Με αναφορά στο άρθρο. 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/03, τα μέρη συμφωνούν να ενημερώνονται ότι τα δεδομένα τους θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, για όλους τους φορολογικούς σκοπούς ως νομικές απαιτήσεις ή / και αναγκαία ή / και χρήσιμες για το σκοπό εκπλήρωση αυτής της συμφωνίας και ότι σε οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την τέχνη. 7 του διατάγματος 196/03. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπεριφέρονται μεταξύ τους εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται προς ή από τις οποίες μπορούν να αντιληφθούν, μόνο και μόνο για να επιτευχθεί ο σκοπός της παρούσας διάταξης και να μην το χρησιμοποιούν για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή να τα διαβιβάζει σε τρίτους, με την επιφύλαξη της ειδικής γραπτή άδεια του μέρος από το οποίο προέρχεται η πληροφορία.

8. ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Για τις απαιτούμενες μεταφορές από τον Αγοραστή, ο προμηθευτής χρησιμοποιεί ειδική ταχυμεταφορές και αναγνωρίζεται σε εθνικό ή / και διεθνές έδαφος, με κατάλληλα ασφάλισης των μεταφερομένων εμπορευμάτων, φροντίζοντας να στείλει ένα αντίγραφο των σχετικών ταξιδιωτικών εγγράφων του Αγοραστή.

9.CESSIONE. Η παρούσα απόφαση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκχωρηθεί ή να μεταβιβαστεί σε τρίτους από οποιοδήποτε μέρος, εν μέρει ή εν όλω, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους.

10.RINUNCIA. Η αποτυχία να διεκδικήσει από τον Αγοραστή από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της παρούσας ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή προνομίου ή της απαλλαγής από την υποχρέωση του αγοραστή του οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων αυτό δεν συνιστά παραίτηση από οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις ή προνόμια ενός παρόμοιου τύπου ή κάτι παρόμοιο.

11. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΙΩΠΗ Σε περίπτωση απουσίας των γραπτών αντιρρήσεων από τον Προμηθευτή για τα παραπάνω, θα εφαρμόσει την αρχή της σιωπηρής συναίνεσης, και ως εκ τούτου οι δεσμοί που περιγράφονται παραπάνω, θα θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από τον Προμηθευτή με αποτέλεσμα τη δέσμευση για την τήρηση του ίδιου, ακόμη και χωρίς τη συνδρομή

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ιταλικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή / και την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν ότι ο αρμόδιος δικαστής θα διευθετούνται αποκλειστικά από το Δικαστήριο της Ρώμης. Οι "συνήθεις όρους αγοράς και προϋποθέσεις» ισχύουν, εκτός αν συγκεκριμένα και διαφορετικά συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διαφόρων ρητρών, οι προδιαγραφές πρέπει να έχουν την υπεροχή της έναντι της γενικής.

13. μεταπώληση ONLINE. ** Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να μεταπωλήσει το προϊόν μας σε απευθείας σύνδεση. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να ενώσουν τις DROPSHIPPING έργο μας κάνοντας ρητή αίτηση και την υπογραφή της σύμβασης. Η λιανική τιμή θα είναι η ίδια τιμή που προσφέρονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μας, με ανοχή + -10%. Ο αυστηρός έλεγχος των τιμών λιανικής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής πωλήσεων μας.


 
WINCENZO & PARTNERS S.R.L.